previous pauseresume next

اساسنامه مرکز

 بسمه تعالیاساسنامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامتمقدمه:سلامتی جامعه ماحصل بر هم کنش و مدیریت عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی است. در این میان نقش عوامل اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عامل ۵۰% ناخوشی ها ، بیماریها و مرگ و میرها در جهان هستند. براساس شواهد موجود عمده بی عدالتی ها در سلامتی نیز حاصل آثار و تبعات غیر متقارن این عوامل اجتماعی است.بنابراین جهت تحقق اهداف هزاره سوم و رسیدن به چشم انداز توسعه کشورمان جمهوری اسلامی ایران پرداختن به این عوامل از ضروریات است. در این راستا شناخت، برآیند ، تعیین وضعیت موجود و تداخل این عوامل از بدیهیات اولیه برای برنامه ریزی های عمده سلامت است .تاسیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در راستای پاسخگویی به سوالات بیشماری است که در این زمینه وجود دارد و همچنین اولویت بندی وتسهیل مداخلات لازم از طریق جهت دهی و برنامه ریزی تحقیقات در این زمینه ها می باشد.  نام مرکز تحقیقاتی: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامتمکان:دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناهداف:۱-      حفظ و ارتقاء سلامت جامعه ایرانی۲-      توسعه مطالعات درباره عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت۳-      ترغیب محققان به تحقیق درباره عوامل فوق الذکر۴-      ترغیب محققان حوزه سلامت به توجه و تعامل با علوم انسانی و اجتماعی۵-      کاربردی کردن تحقیقات انجام شده در نظام سلامت۶-      همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی داخلی، سایر کشورها و سازمانهای بین المللی۷-      استفاده از منابع تحقیقاتی از نهادهای خارج از کشور۸-      تربیت نیروی انسانی لازم و شایسته در جهت اهداف مرکز۹-      ارتقاء توانمندی های اعضاء نظام سلامت و سازمانهای مرتبط در جهت برآوردن اهداف مرکز ارکان مرکز:الف- شورایعالی  سیاستگزاریب- رئیس مرکزج-شورای پژوهشید- مدیر اجراییاعضای شورایعالی سیاستگزاری:۱-      ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان۲-      معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیاصفهان۳-      ریاست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی۴-      معاون بهداشتی استان۵-      رئیس مرکز۶-      پنج نفر از پژوهشگران و یا  اعضاء هیات علمی مرتبط و علاقه مند با عوامل اجتماعی مؤثر برسلامت (با پیشنهاد رئیس مرکز، تأیید معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه و ابلاغ ریاست دانشگاه)۷-       شهردار اصفهان۸-      مدیر کل امور اجتماعی استانداری اصفهان وظایف شورایعالی سیاستگزاری:۱-      تعیین اهداف کلان مرکز۲-      بازنگری دوره ای اهداف مرکز۳-      ارزیابی عملکرد مرکز در راستای از قبل تعیین شده۴-      اتخاذ سیاستهای توسعه ای مرکز و فراگیر نمودن آن۵-      جذب منابع  (نیروی انسانی و منابع مالی)۶-      فراهم نمودن زمینه ارتباط با مراکز داخلی و بین المللی۷-      پشتیبانی مشارکت بین بخشی برای  پیشبرد اهداف مرکزانتخاب رئیس مرکز :رئیس مرکزبالاترین پست اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی، جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. رئیس مرکز به پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری و حکم ریاست دانشگاه علوم پزشکی منصوب میگردد.وظایف رئیس مرکز:۱-      انتخاب و صدور حکم اعضای شورای پژوهشی مرکز۲-      مدیریت جلسات شورای پزوهشی مرکز۳-      تهیه گزارش سالیانه مرکز۴-      تامین اعتبار و تصویب هزینه طرحهای تحقیقاتی و بودجه سالیانه۵-      نظارت بر اجرای مصوبات۶-      سازماندهی و هماهنگی  امور اجرایی و پژوهشی مرکز۷-      تشکیل جلسات بین بخشی۸-      تعیین مدیران مرکز۹-      ارزیابی عملکرد اعضای شورای پژوهشی۱۰-   مدیریت ارتباطات مرکز با نهادهای بیرون از انشورای پژوهشی مرکز:شامل اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی می باشند که از بین اعضاء تمام وقت یا پاره وقت یا نیمه وقت  مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و ابلاغ معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه  با مرکز همکاری می کنند.وظایف شورای پژوهشی :۱-      تصویب طرحهای تحقیقاتی با توجه به اهداف و اولویتهی پژوهشی مرکز۲-      تصویب طرحهای همکاری در زمینه علمی و تحقیقاتی با سایر دانشگاهها و موسسات اموزشی و پژوهشی ، وزارتخانه ،نهادهای اجرایی دولتی و غیر دولتی(بخش خصوصی و NGOها)۳-      تدوین و جمع بندی گزارش سالانه فعایتهای مرکز جهت ارائه به شورایعالی۴-      تدوین  بودجه سالینه مرکز و گزارش به شورای عالی جهت تصویب۵-      تصویب و بازنگری آیین نامه داخلی شورای پژوهشی مرکز۶-      برنامه ریزی و برگزاری همایشهای علمی و اجرای اموزشهای مرتبط با اهداف مرکز۷-      ترویج سیاستها ، اولویتها ، اهداف و برنامه های مرکز در راستای جلب حمایتهای مختلف  مدیر اجراییفردی است که با ابلاغ رئیس مرکز برایمدیریت امور اجرایی و امور پژوهشی مرکز منصوب می گردد. همکاران مرکزشامل کلیه محققان، اعضای هیات علمی و کارشناسان علاقه مند به پژوهشهای حوزه سلامت و عوامل اجتماعی می باشند.کارکنان مرکزافرادی هستند که متناسب با فعالیت و توسعه مرکز و بر اساس نیاز آن مشغول به کار می گردند.منابع مالی:۱-      کمک سازمانها و نهادهای علمی- پزوهشی بین المللی نظیر WHO,WB,UNESCO,UNICEF، و . . .۲-      اعتبارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی۳-      اعتبارات سازمانهای دولتی و غیر دولتی و . . .۴-      اعتبارات مصوبه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۵-      سایر منابع