رفتن به محتوای اصلی
x

آدرس سازمانی مرکز

جهت درج در مقالات فارسی:

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

جهت درج در مقالات انگلیسی:

Social Determinants of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran