رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

موافقت نامه ی اصولی مرکز 

تاریخچه

مطابق بند 2 مصوبه چهارمين جلسه هيئت رئيسه دانشگاه مورخ 7/2/85 ضرورت تأسيس مركز علوم انساني سلامت اعلام گرديد. سپس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، درخواست تغییر نام مرکز از «علوم انسانی سلامت» به «علوم اجتماعی سلامت» و متعاقبا موافقت اصولی شد. ضمن موافقت با تغییر نام، طی نامه شماره 2353/500/د مورخ 20/10/90 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد رای صادره در دویست و دوازدهمین جلسه مورخ 22/5/1390 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس «مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان» موافقت اصولی به عمل آمد. در حال حاضر مرکز در حال آماده سازی مستندات برای اعلام درخواست موافقت قطعی می باشد.

این مرکز با به کارگیری همکاري هاي تخصصی و بین رشته اي در راستاي انجام فعالیت هاي پژوهشی و فناورانه در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به منظور ارتقاء سلامت، افزایش دانش و آگاهی عمومی جامعه و برقراري ارتباط آموزشی و پژوهشی با سایر مراکز تحقیقاتی و گروه هاي آموزشی دانشگاه و سایر حوزه ها و مراکز فعالیت می نماید.

چشم انداز:

 این مرکز امیدوار است بتواند طی پنج سال آینده، یکی از کاراترین مراکز تحقیقاتی در سطح ملی در پژوهش های بنیادی و کاربردی، با در اختیار داشتن طرح های کاربردی عضویت و همکاری در سازمان های مرتبط با سلامت و عوامل اجتماعی و اخذ موافقت قطعی از وزارتخانه باشد و از طریق مطالعات آینده پژوهانه و میان رشته ای در حیطه عوامل اجتماعی سلامت، بتواند موضوعات ارتقاء سلامت و عدالت در سلامت را به عنوان اولویت به سازمان ها و مراکز دولتی و غیر دولتی مطرح نماید.

 

رسالت:

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، یک مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است و با در نظر داشتن رویکرد جامعه محور برنامه هایی چون سیاست های کلی سلامت، افق 1404 ایران، نقشه جامع علمی کشور و نقشه سلامت کشور ماموریت دارد:

1.  با استفاده از توانمندی های علمی تخصصی از طریق هدایت، حمایت، طراحی و اجرای پژوهش های میان رشته ای به تولید علم، ایده پروری و نوآوری بپردازد.

2. با ارائه آموزش های مجازی، کاربرد فناوری و ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی به توانمندسازی پژوهشگران و مدیران حوزه سلامت اقدام نماید.

3. با انجام پژوهش های جامعه محور و جامع نگر و از طریق ایفای نقش مشاور بتواند رویکرد عالمانه به مسئولین و سیاستگذاران سازمان ها و ارگان های مرتبط با سلامت ارائه نماید تا مداخلات و تصمیم گیری ها منجر به تامین، حفظ و ارتقاء رفاه و سلامت جامعه در ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی گردد.

4. با تبیین نقش عوامل اجتماعی در سلامت برای کلیه سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با سلامت و برقراری هماهنگی بین کلیه حوزه های مرتبط، نقش و مسئولیت ارتقاء سلامت و دستیابی به زندگی سالم تر و با نشاط در جامعه را عهده دار گردد.

 

ارزش ها:

  1. رعایت اصول اخلاق در پژوهش
  2. حفظ و تعالی کرامت و شان انسانی
  3. مد نظر قرار دادن ارزش های متعالی مکتب اسلامی(مبانی اسلامی)
  4. مد نظر قرار دادن ارزش های فرهنگی- اجتماعی جامعه
  5. ارزش نهادن بر عدالت در سلامت و فرصت های برابر در سلامت
  6. توانمند نمودن کارکنان و اعضاء مرکز به صورت خلاق و نوآور
  7. ارزش نهادن بر فعالیت های بین بخشی با رویکرد بین رشته ای و کار گروهی
  8. انتشار نتایج و دستاوردهای به دست آمده از تحقیقات و فعالیت های علمی