رفتن به محتوای اصلی
x

معاون

معاون پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر راحله سموعی

درجه علمی: استادیار

رشته تخصصی: دکترای تخصصی علوم بهداشتی

سوابق علمیCV

تلفن: 03137925123 

Email: samoueir@gmail.com, samouei@mail.mui.ac.ir