رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با مرکز

آدرس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت:

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بلوار سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

Social Determinants of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

وب سایت:          sdhrc.mui.ac.ir

پست الکترونیک: sdhrc@mng.mui.ac.ir

تلفن:3137925123(+98) و 3137925144(+98)

دورنویس:  316684799(+98)

کد پستی: 8174673461

صندوق پستی: 8174673461