رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

 

ریاست مرکز

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفی امینی رارانی

درجه علمی: استادیار

رشته تخصصی: سیاست­گذاری سلامت

سوابق علمی:       CV    لینک سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس:

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۱28 و ۰۳۱3۷۹۲51۵۰    

    Email: m.amini@mng.mui.ac.ir , mostafaaminirarani@gmail.com