رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

 

ریاست مرکز

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفی امینی رارانی

درجه علمی: دانشیار

رشته تخصصی: دکترای تخصصی سیاست­گذاری سلامت

سوابق علمی:   CV    لینک سامانه علم سنجی

تلفن: 03137925150

Email: m.amini@mng.mui.ac.ir , mostafaaminirarani@gmail.com