رفتن به محتوای اصلی
x

اعضاء مرکز

رییس مرکز:

دکتر امینی

 

معاون مرکز:

دکتر سموعی

 

سایر اعضای مرکز:

     دکتر محمود کیوان آرا                    دکتر مهدی نصرت آبادی                        دکتر مریم معینی

    

                         دکتر علیرضا ایرج پور                       دکتر پژمان عقدک                     

 

  دکتر گلرخ عتیقه چیان                                                دکتر نرگس معتمدی

 

 دکتر فاطمه رضایی                        دکتر حمیدرضا ربیعی