رفتن به محتوای اصلی
x

طرح های در حال اجرا

 

نام مجری

نام خانوادگی مجری

عنوان

فرزانه

محمدی سفیددشتی

چالش ها و راهبردهای تبیین تعیین کننده های اجتماعی سلامت از دیدگاه مدیران و کارشناسان مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در ایران

راحله

سموعی

تعیین کننده های اجتماعی تاب آوری مراقبین سالمند و رضایت اجتماعی از مراقبت در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محمدعلی

طبیبی

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کم تحرکی در بیماران دیالیزی شهر اصفهان

مریم

معینی

شناسایی مولفه های مرتبط با تمایل به فرزندآوری در زنان همسردار ساکن در شهرستان اصفهان

مصطفی

امینی رارانی

تبیین مولفه های مرتبط با عدم تمایل به فرزندآوری در شهرستان اصفهان

مصطفی

امینی رارانی

بررسی تعیین کننده های اجتماعی مرتبط با استفاده از طب سنتی و مکمل در مراجعه کنندگان به مراکز جامع سلامت  شهر اصفهان

فاطمه

رضایی

عملکردهای نوآورانه ی ارائه مراقبت تسکینی در همه‌گیری کووید19 در ایران

نرگس

معتمدی دهنوی

تعیین روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه بررسی سوء رفتار با سالمند در خانواده

مصطفی

امینی رارانی

تبیین تمایل به دریافت واکسن کووید-19 با توجه به نقش تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری توطئه

مصطفی

امینی رارانی

تحلیل برای سیاست گذاری طرح پزشک خانواده شهری در بیمه سلامت استان اصفهان

مرضیه

جوادی

تحلیل برنامه راهبردی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1401

سعید

خزایی کوپایی

نقش زبان آموزی ربات محور در مهارتهای روانی اجتماعی و تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

راحله

سموعی

مرور و شناسایی تعیین کننده های جوانی جمعیت

محبوبه

نم نباتی

چالش های برنامه مراقبت در منزل از نوزاد  براساس دیدگاه خانواده و تیم سلامت در مراکز بهداشت شهر اصفهان

ماندانا

صاحب زاده

بررسی رابطه توانمندی آینده پژوهی فردی با بهره وری شغلی و مهارت های مدیریتی اثربخش مدیران بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399

نسرین

شعربافچی زاده

تبیین سیاست های عملکردی نظام سلامت ایران در مواجهه با کوید 19

نرگس

معتمدی دهنوی

بررسی فراوانی سالمندآزاری و ارتباط ان با برخی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت آموزشی شهر اصفهان در سال 1400

زهره

یاری

پیش بینی میزان تاب آوری افراد25تا65 سال در ارتباط با سالمندان بر حسب روش های حل مسئله بین فردی آن ها

محمدرضا

مراثی

بررسی وضعیت سوء رفتار خانگی در سالمندان استان اصفهان و عوامل مرتبط با آن

کمال

حیدری

تدوین نظام ارزیابی اثرات پروژه های شهری بر سلامت شهر و شهروندان در مدیریت کلان  شهر اصفهان