رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری صد و بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

صد و بیست و هشتمین شورای پژوهشی مرکز (دومین جلسه در سال 1400) در تاریخ 1400/4/19 در مرکز بهداشت استان برگزار گردید.